Strom poznání

Detail záznamu
Číslo 590
Název Strom poznání
Autor Antonín Procházka
Realizacen. p. Železnobrodské sklo
InvestorPozemní stavby Ústí nad Labem
Datace 1983
Adresa Ústí nad Labem, Nová 1432 / 5
GPS50,6576; 14,0622
Umístění umístěno v exteriéru. Areál základní a mateřské školy je součástí zástavby a je situován v lokalitě panelového sídliště Kamenný vrch v místní části Střekov. Mozaika je instalována na samostatně stojícím betonovém panelu ve tvaru stylizovaného stromu, který je umístěn na zatravněném prostranství před budovami základní a mateřské školy. Mozaiky jsou orientovány směrem k severozápadu a k jihovýchodu. Mozaika je v celé své ploše vystavena působení vlivů okolního prostředí.
Rozměryvýška: 350 cm, šířka: 300 cm
Materiál sklo›prefabrikované›mačkané›přímočaře (Mozaika je sestavena z mačkaných prefabrikovaných skleněných kostek o rozměru cca 12 mm x 16 mm. Použité sklo je převážně čiré. Mozaikové kostky jsou nalepeny pomocí tavné folie na hliníkový plát. )
Stav havarijní (2012)
PoškozeníKonstrukce panelu vykazuje známky poškození (praskliny, degradaci materiálu, koroze kovové výstuhy). Šrouby, kterými je mozaika přichycena k podkladu, jsou zkorodované. Také mozaika je poškozena. Některé kostky jsou znečištěné výluhem z pojiva, který vytéká spárami mezi pláty. Na jihovýchodní straně mozaiky, směrem k ul. Nová, došlo ke ztrátě celého plátu s mozaikou. Další ztráty materiálu jsou patrné především při okrajích jednotlivých plátů. Četné ztráty materiálu jsou pravděpodobně způsobeny odstřikující a zatékající srážkovou vodou, vyloučit nelze ani vandalismus. Některé kostky jsou mechanicky poškozené či popraskané. Ve spárách mezi kostkami se vyskytují lišejníky, v horní části mozaiky pak i mechy.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Strom poznání. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 15.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/590
8/2012
Fotodokumentace aktuálního stavu
8/2012
8/2012
8/2012
Text hesla
Základní škola sídliště na Kamenném vrchu v Ústí nad Labem vznikla podle návrhu architekta V. Valouška. V jejím interiéru je zasazena skleněná mozaika od Josefa Menše (1980), exteriér před vstupem dotváří plastika Strom poznání od Antonína Procházky. Plochou železobetonovou konstrukci ve tvaru stromu s korunou perforovanou třemi průhledy pokrývá ze dvou stran mozaiková kompozice. Doplňuje v lokálních barvách hlavní motiv (zelená koruna a hnědý kmen stromu) a zaplňuje plochu objektu předměty symbolizujícími okruhy vzdělání získávaného ve škole (psací a tiskací písmena, slunce, chemické vzorce, základní geometrické tvary nebo laboratorní baňka).
Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1983. Praha, 1983, s. 64.

Severočeští výtvarníci. Ústí nad Labem, 1986, s. 90.

SYNKOVÁ, Veronika. Užité umění v architektuře města Ústí nad Labem v letech 1945–1989. Ústí nad Labem, 2006. Diplomová práce. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Filozofická fakulta. tab. XXXIII, s. 75–76.

KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava. Průzkum typologie skleněných kostek využívaných v poválečné umělecké mozaice. Průzkumy památek. 2018, roč. 25, č. 1, s. 133–148.

 

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.